POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ ECOBEAN

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej EcoBean (zwanej dalej „Aplikacją”) przez spółkę EcoBean Sp. z o.o.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest spółka EcoBean Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, NIP: 7010895999 REGON: 381994554. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000761626 (zwana dalej „Administratorem”).
 3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca na urządzeniu mobilnym z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
 4. Instalacja aplikacji oznacza akceptację zasad zawartych w Polityce Prywatności.
 • 2 Dane automatyczne
 1. Administrator zbiera dane dotyczące użytkowania Aplikacji. Zbieranie tych danych odbywa się automatycznie (tzw. „dane automatyczne”).
 2. Dane automatyczne mogą służyć Administratorowi do poprawy jakości świadczonych usług, w szczególności w przypadku wystąpienia błędu Aplikacji. W sytuacji opisanej powyżej, dane automatyczne będą dotyczyły błędu Aplikacji, w tym stanu urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu.
 3. Nie ma możliwości zmiany bądź usunięcia danych automatycznych.
 • 3 Dane osobowe
 1. Administrator nie zbiera i nie przechowuje żadnych danych osobowych, umożliwiających identyfikację konkretnego użytkownika aplikacji. Anonimowe dane mogą być przetwarzane w celach statystycznych.
 • 4 Uprawnienia aplikacji
 1. Aplikacja może uzyskać uprawnienia na urządzeniu mobilnym:
  • uprawnienie do aparatu fotograficznego, na potrzeby skanowania kodu QR lub kodu kreskowego.
 2. Uprawnienia aplikacji można odwołać przez zmianę ustawień systemowych.
 • 5 Postanowienia końcowe
 1. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, o czym poinformuje Użytkownika drogą mailową. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na wprowadzone zmiany, zobowiązany jest trwale usunąć Aplikację ze swojego urządzenia mobilnego.
 2. W razie jakichkolwiek pytań lub sugestii, prosimy o kontakt:
  EcoBean Sp. z o.o.,
  Koszykowa 75
  00-662 Warszawa
  app@ecobean.pl
  tel. 501 850 090